Privacybeleid en Cookies

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://barbarasboutique.nl.

Wat we doen met de persoonsgegevens van onze klanten

Barbara’s Boutique (‘BB’) is een mode boutique voor vrouwen met webshop en een beauty salon. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van je te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en de volgende basisbeginselen:

 • We vertellen je altijd wat we doen met jouw gegevens en zorgen dat je jouw rechten kan uitoefenen;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals bijvoorbeeld voor afhandeling van je onlinebestelling, relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing);
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen;
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van jouw rechten (zoals jouw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

In deze Barbara’s Boutique Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen de Barbara’s Boutique Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.barbarasboutique.nl vind je de geldende versie van de Barbara’s Boutique Privacyverklaring.

DE PARTIJEN DIE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
 • De eenmanszaak Barbara’s Boutique (ingeschreven onder nummer 82442525 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel), gevestigd te Den Haag aan de Dick de Haaslaan 51, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het telefoonnummer van BB is 06- en het e-mailadres is info@barbarasboutique.nl.
 • BB gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken, uiteraard met in achtneming van de waarborgen van de toepasselijke wet- en regelgeving en indien vereist op basis een verwerkersovereenkomst. (zie ook hierna ook het kopje “Inschakelen derden”).
 • BB heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van BB en deze Barbara’s Boutique Privacyverklaring.

Onder deze Barbara’s Boutique Privacyverklaring vind je een overzicht van de dienstverleners waarmee BB samenwerkt ten behoeve van haar dienstverlening.

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

 

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van jou en andere via andere kanalen. We verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. We kunnen onder meer de hiernaast genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

We verwerken de volgende persoonsgegevens van klanten:

 • Contactinformatie van de klant of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) (zoals naam, (woon)adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer);

We verwerken de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:

 • Informatie ingevuld in het contactformulier (voornaam en e-mailadres);
 • Informatie ingevuld in het nieuwsbriefformulier (e-mailadres)
 • Logbestanden over websitebezoek (IP-adres).

De verwerking van deze gegevens is nodig als je van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

DE DOELEN VAN DE VERWERKING EN HET VERDERE GEBRUIK

 

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiernaast genoemde doelen, zullen wij jou daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Barbara’s Boutique Privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan je.

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en een opdracht voor jou uit te voeren.

 

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofddoelen gerelateerde activiteiten:

 • Verkoop en dienstverlening aan klanten en klantadministratie
  BB verwerkt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan je te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of jouw bestelling te verwerken.
 • Inschakelen derden
  BB kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft BB de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de eventueel vereiste verwerkersovereenkomst en voor de in deze Barbara’s Boutique Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.
 • Marketing- en verkoopactiviteiten en relatiebeheer
  We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.
 • Verwerking van jouw gegevens op de website van BB
  Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens op onze Websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren. Tevens gebruiken we de gegevens om jouw bestelling te verwerken en deze op de juiste plek te (laten) bezorgen. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij kunnen jouw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van BB, mits je daarvoor toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens worden ook gebruikt in het kader van het beheer van de website, waaronder het verzamelen van statistische gegevens over websitebezoek en het verbeteren van het functioneren van onze website.
DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op BB rust;
 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van BB of derden (voor zover dat boven jouw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van BB om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.

In sommige gevallen mogen wij jouw gegevens alleen verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

DE PARTIJEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT JOUW GEGEVENS
 • Alleen medewerkers van BB die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in de systemen van BB.
 • Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Barbara’s Boutique Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 • In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
HOE LANG WE JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.
DE BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om BB en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE JE ZE KUNT UITOEFENEN)
 • Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken en/of bezwaren te beoordelen.
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
  Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een bericht te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan info@barbarasboutique.nl. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt binnen een maand antwoord.
 • Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Dienstverleners overzicht

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Hostnet

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Stripe

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

 

Pin It on Pinterest

Share This

Maak je vrienden blij!

Deel onze pagina en producten op Social Media!